606 956 412
plaveckaakademie@gmail.com

Obchodní podmínky

vodě rozumíme

Všeobecné podmínky pro zajištění plavecké výuky žáků základních a mateřských škol

(dále jen Všeobecné podmínky, zkratka „VP“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služeb Plavecké Akademie – Alice Živná, se sídlem Zajíčkova 77, 273 41 Brandýsek, IČ: 073 02 789

1.2. Služby v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami mohou být poskytovány výhradně na smluvním základě. Ujednání odchylná od těchto Podmínek musí být písemně stvrzena oběma stranami.

1.3. Smlouva o poskytování služeb vstupuje v platnost dnem v ní uvedeným a platí na sjednanou dobu nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou.

 1. Definice pojmů
 • 2.1. Poskytovatelem je Plavecká Akademie – Alice Živná, IČO: 073 02 789, která je poskytovatelem služeb v oblasti plavecké výuky žáků základních a mateřských škol, dále jen „poskytovatel“.
 • 2.2. Uživatel je osoba, která má s poskytovatelem nebo prodejcem poskytovatele uzavřenou smlouvu na poskytované služby. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která právoplatně odebírá služby na základě sjednané smlouvy. Pro potřeby smlouvy o poskytování služeb má na mysli uživatelem také pojem zákazník.
 • 2.3. Závazná objednávka je úkon uživatele s účinky smlouvy, pokud je poskytovatelem přijata.
 1. Poskytované služby
 • 3.1. Poskytovatel poskytuje tyto služby:
  • 3.1.1. Výuka předškolního a školního plavání pro děti ve věku od 2 do 15 let.
 1. Práva a povinnosti smluvních stran
 • 4.1. Poskytovatel se zavazuje provádět plaveckou výuku dle smlouvy pravidelně, řádně a včas se zachováním všech bezpečnostních předpisů,  stavu a kvalitě, aby poskytované služby odpovídaly podmínkám MŠMT, zejména mít platná osvědčení povinná pro provoz v České republice.
 • 4.2. Uživatel se zavazuje ve lhůtě stanovené smlouvou uhradit poskytovateli cenu za služby stanovenou ve smlouvě
 • 4.3. Uživatel se zavazuje neprodleně po zahájení plaveckého výcviku poskytnout poskytovateli jmenný seznam žáků, kteří se budou výcviku účastnit pro potřeby rozřazení žáků do jednotlivých družstev a vedení docházkového listu.
 • 4.4. Poskytovatel je vždy oprávněn službu pozastavit, jestliže by sebe, své zaměstnance, nebo jiné osoby vystavoval nebezpečí trestněprávní odpovědnosti, nebo pokud uživatel neuhradí poskytovatelem stanovenou cenu ve stanovené lhůtě.
 • 4.5. Uživatel je vždy oprávněn službu odmítnout v případě, že poskytovatel neplní podmínky dle článku 4.1.
 1. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady
 • 5.1. Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
 • 5.2. Cena za sjednané služby je fakturována vždy po absolvování první plavecké lekce uživatelem.
 • 5.3. Poskytovatel je oprávněn upravit ceny svých služeb v závislosti na růstu vstupů (pronájem plaveckého bazénu a další).
 1. Reklamace
 • 6.1. Reklamaci vad poskytované služby je uživatel povinen provést neprodleně po zjištění, a to písemně e-mailem na adresu plaveckaakademie@gmail.com.
 • 6.2. Pokud dojde k chybnému vyúčtování platby, má Uživatel právo platbu reklamovat, a to neprodleně po zjištění této skutečnosti, nejpozději však do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, písemně e-mailem na adresu plaveckaakademie@gmail.com.
 • 6.3. Poskytovatel vyřídí reklamace bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí uživatele písemně e-mailem. Vrácení peněz bude realizováno na bankovní účet, dle dohody s uživatelem.
 1. Ochrana dat
 • 7.1. Poskytovatel služby je zavázán považovat veškeré údaje, související s poskytováním služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.
 1. Omezení nebo přerušení poskytování Služeb
 • 8.1. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit poskytování služeb z důvodu odstávky plaveckého bazénu.
 • 8.2. Poskytovatel provoz Služby obnoví bezprostředně poté, co pominou důvody omezení nebo přerušení služby.
 • 8.3. Poskytovatel je rovněž oprávněn omezit užívání služby nebo okamžitě vypovědět služby, pokud je uživatel například v prodlení s úhradou platby, nebo neplní další smluvní podmínky.
 1. Společná a závěrečná ustanovení
 • 9.1. Poskytovatel si v případě hrubého nebo opakovaného porušování těchto Všeobecných podmínek, zejména bodu 5. VP, vyhrazuje právo okamžitého vypovězení smlouvy na poskytování služeb, tzn. mimo jiné okamžité přerušení nebo zrušení poskytovaných služeb.
 • 9.2. Případné odchylky od těchto Všeobecných podmínek, pokud budou mezi poskytovatelem a uživatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu. Poskytovatel je oprávněn tyto VP měnit s tím, že je povinen je zveřejnit měsíc před jejich účinností prostřednictvím adresy www.plaveckaakademie.cz.
 • 9.3. Právní vztahy vznikající se Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek, jakož i právní vztahy se Smlouvou související se řídí českým právem.

V Brandýsku, zveřejněno na www.plaveckaakademie.cz, platné od 24.8. 2020.

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Necessary

Advertising

Analytics

Other